Bài toán lớp 3 tạo sóng dư luận đánh đố các tiến sỹ ngành toán!

Một bài toán lớp 3 gây tranh cãi lớn, thời gian và độ phức tạp không cho phép và không phù hợp với học sinh lớp 3. Ngay cả các tiến sỹ toán học cũng khó khăn và nhờ đến máy tính mới có những kết quả chính xác.

Xin chia sẻ kết quả của bài toán với sự giúp đỡ của lập trình!.
20 kết quả của bài toán: Điền các số từ 1 đến 9 vào ô trống còn thiếu!

 1.  3 + 13 x 2 / 1 + 5 + 12 x 4 – 7 – 11 + 8 x 9 / 6 – 10 = 66
 2.  3 + 13 x 2 / 1 + 5 + 12 x 4 – 7 – 11 + 9 x 8 / 6 – 10 = 66
 3.  5 + 13 x 2 / 1 + 3 + 12 x 4 – 7 – 11 + 8 x 9 / 6 – 10 = 66
 4.  5 + 13 x 2 / 1 + 3 + 12 x 4 – 7 – 11 + 9 x 8 / 6 – 10 = 66
 5.  5 + 13 x 3 / 1 + 7 + 12 x 2 – 6 – 11 + 8 x 9 / 4 – 10 = 66
 6.  5 + 13 x 3 / 1 + 7 + 12 x 2 – 6 – 11 + 9 x 8 / 4 – 10 = 66
 7.  5 + 13 x 4 / 1 + 9 + 12 x 2 – 7 – 11 + 3 x 8 / 6 – 10 = 66
 8.  5 + 13 x 4 / 1 + 9 + 12 x 2 – 7 – 11 + 8 x 3 / 6 – 10 = 66
 9.  5 + 13 x 9 / 3 + 6 + 12 x 2 – 1 – 11 + 7 x 8 / 4 – 10 = 66
 10.  5 + 13 x 9 / 3 + 6 + 12 x 2 – 1 – 11 + 8 x 7 / 4 – 10 = 66
 11.  6 + 13 x 3 / 1 + 9 + 12 x 2 – 5 – 11 + 7 x 8 / 4 – 10 = 66
 12.  6 + 13 x 3 / 1 + 9 + 12 x 2 – 5 – 11 + 8 x 7 / 4 – 10 = 66
 13.  6 + 13 x 9 / 3 + 5 + 12 x 2 – 1 – 11 + 7 x 8 / 4 – 10 = 66
 14.  6 + 13 x 9 / 3 + 5 + 12 x 2 – 1 – 11 + 8 x 7 / 4 – 10 = 66
 15.  7 + 13 x 3 / 1 + 5 + 12 x 2 – 6 – 11 + 8 x 9 / 4 – 10 = 66
 16.  7 + 13 x 3 / 1 + 5 + 12 x 2 – 6 – 11 + 9 x 8 / 4 – 10 = 66
 17.  9 + 13 x 3 / 1 + 6 + 12 x 2 – 5 – 11 + 7 x 8 / 4 – 10 = 66
 18.  9 + 13 x 3 / 1 + 6 + 12 x 2 – 5 – 11 + 8 x 7 / 4 – 10 = 66
 19.  9 + 13 x 4 / 1 + 5 + 12 x 2 – 7 – 11 + 3 x 8 / 6 – 10 = 66
 20.  9 + 13 x 4 / 1 + 5 + 12 x 2 – 7 – 11 + 8 x 3 / 6 – 10 = 66Nguyễn Trí Hiển,
www.nguyentrihien.com
2015
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates