Độ lớn thị trường giáo dục trực tuyến và tốc độ phát triển trên thế giới!

2015 được cho là năm bùng nổ của giáo dục trực tuyến. Năm 2015 theo tính toán, tổng độ lớn thị trường giáo dục trực tuyến đạt 107 tỷ USD trong đó lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 49 tỷ USD.

Năm 2016, lợi nhuận thị trường eLearning đặt kỳ vọng đạt trên 54 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 9,2%.

Khu vực châu Á được đánh giá có tổc độ phát triển cao nhất tới 17,3%.
Bản đò giáo dục trực tuyến thế giới.Giáo dục trực tuyến phát triển dựa trên 3 nhân tố chính:
- Nội dung
- Cách phân phối nội dung
- Hệ thống quản trị học tập

Kỳ vọng trong thời gian sắp tới Việt Nam sẽ xuất hiện rõ hơn trong bản đồ eLearning thế giới!

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2015

Tham khảo:
  • http://elearningindustry.com/elearning-statistics-and-facts-for-2015
  • https://www.docebo.com


Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates