Showing posts with label Lớp học đảo ngược. Show all posts
Showing posts with label Lớp học đảo ngược. Show all posts

Mô hình lớp học Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) thay đổi cách tiếp cận giáo dục!

12/17/2015 08:39:00 AM 0
Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình giáo dục tiên tiến được ứng dụng dựa trên sự phát triển của công nghệ eLearning và phương p...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates