Showing posts with label đầu tư startup. Show all posts
Showing posts with label đầu tư startup. Show all posts

Đầu tư Start Up Công nghệ thông tin, tìm co-founder lĩnh vực Online! Năm 2014.

3/20/2014 09:14:00 AM 0
Năm 2014, đánh dấu thời điểm lĩnh vực Online Việt Nam sẵn sàng cất cánh. Nếu các bạn là: - Start Up. Nhóm đang có ý tưởng khởi nghiệp tr...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates